Back to Top

Algemene voorwaarden

 

Zakelijke termen

Algemene voorwaarden van Grande Cure, FN 477056d
Vanaf 1 juni 2020
Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”) zijn van toepassing op de aankoop en levering van goederen van Grande Cure (hierna te noemen “Grande Cure” of de “Vennootschap”) aan haar klanten.
Grande Cure behoudt zich het recht voor deze AV zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De klant is verplicht om de recente AV te bevestigen en te aanvaarden op het moment van de bestelling.
Afwijkende voorwaarden worden door Grande Cure in het algemeen niet aanvaard en zijn dus niet geldig, tenzij Grande Cure hiermee schriftelijk of per e-mail heeft ingestemd voor de aanvaarding van de bestelling.

 

Afsluiting van de overeenkomst

Contractpartner is Grande Cure gevestigd in Nederland en met als vestigingsplaats Koningsweg 36 1811LM te Alkmaar , ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van koophandel onder kvk nr 37137005
Contactgegevens zijn
Tel: +31651889991 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Een juridisch bindende koopovereenkomst komt tot stand tussen de klant en Grande Cure wanneer de klant tijdens het bestelproces en tijdens het verzenden van een orderbevestiging op de knop “Betalen / Betalen (naar Cardgate – Grande Cure)” klikt, of door het plaatsen van een expliciete telefoon- of e-mailbestelling.
Grande Cure heeft ook het recht om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien een bestelling uit meerdere artikelen bestaat, treedt de overeenkomst alleen in werking op de artikelen die uitdrukkelijk in de orderbevestiging zijn vermeld of daadwerkelijk zijn geleverd.
De contracttekst (of de bestelbon) houdt in dat de klantgegevens en de contractgegevens voor de facturering, alsmede de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het koopcontract, elektronisch worden opgeslagen. De persoonlijke gegevens en de bestelling worden bij Grande Cure opgeslagen en kunnen na afloop van het bestelproces niet meer worden ingezien.

 

Prijzen en verzendkosten

De verkoopprijzen van de aangeboden goederen zijn geldig op het moment van het plaatsen van de bestelling en worden opgevat als bruto prijzen in euro. Ze omvatten alle wettelijke belastingen en heffingen voor binnenlandse leveringen.
De goederen worden over het algemeen binnen vijf (5) en uiterlijk tien (10) werkdagen na ontvangst van de betaling naar het opgegeven leveringsadres verzonden. De verzending kan worden geregeld door een contractuele partner van Grande Cure. De verzending wordt geregeld naar het leveringsadres dat in de bestelling is opgegeven (in het algemeen door standaard postdiensten, in uitzonderlijke gevallen via koeriersdiensten).
De verkoopprijzen zijn exclusief eventuele kosten voor verzending en levering. Alle kosten die voortvloeien uit de verzending zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten bedragen van EUR 5 tot EUR 15 (EU-levering) en van EUR 9 tot EUR 49,00 (internationale verzending) per bestelling, afhankelijk van het gewicht van het artikel/de artikelen en de hoeveelheid werk en tijd die met de verwerking van deze bestellingen gemoeid is.

 

Betaling en voorschot, eigendomsvoorbehoud

De facturering en betaling van de bestelde goederen gebeurt in euro’s en wordt in de loop van het bestelproces vooraf verrekend met de payment provider Cardgate (online banking) naar de bedrijfsrekening van Grande Cure
Kortingen op betalingen vereisen een aparte schriftelijke overeenkomst. In geval van vertraging in de betaling, ook bij gedeeltelijke betalingen, zijn de eventueel aangegane kortingsovereenkomsten nietig. Betalingen door de klant worden pas geacht te zijn verricht wanneer het bedrag door de Vennootschap op haar rekening is ontvangen.
In geval van betalingsachterstand van de klant is Grande Cure gerechtigd om vertragingsrente te eisen tegen de wettelijke rente. Grande Cure is tevens gerechtigd samengestelde rente te vorderen in geval van betalingsverzuim van de klant vanaf de datum van de levering van de goederen.
Grande Cure behoudt zich het eigendomsrecht van alle goederen voor tot aan de volledige betaling van de koopprijs met bijkomende kosten en eventuele vertragingsrente. Het voorbehoud van eigendomsrecht geldt alleen als een terugtrekking uit de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk is verklaard. Grande Cure heeft het recht om in geval van terugtrekking van de goederen de gemaakte transport- en manipulatiekosten in rekening te brengen. In het geval van vorderingen van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder door beslaglegging, verbindt de klant zich ertoe Grande Cure op zijn eigendom te wijzen en Grande Cure hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de klant een consument of een ondernemer is die niet handelt in de door Grande Cure gekochte goederen, mag hij niet over de voorbehouden goederen beschikken tot de volledige betaling van de openstaande koopprijs, in het bijzonder niet door middel van verkoop, verpanding, schenking of uitlening. De klant draagt het volledige risico voor de voorbehouden goederen, in het bijzonder het risico van vernietiging, verlies of beschadiging.
De plaats van uitvoering voor alle aankopen is het hoofdkantoor van Grande Cure gevestigd op Koningsweg 36, 1811LM, te Alkmaar.

 

Levertijden en leveringshindernissen

De leveringstermijn voor de betreffende bestelling staat vermeld in de betreffende orderbevestiging en duurt, als er niets anders wordt vermeld, in EU-landen doorgaans drie tot tien werkdagen. Voor internationale leveringen kan de levertijd dienovereenkomstig worden verlengd. De levertijden zijn geldig vanaf de ontvangst van de betaling.

Indien Grande Cure niet kan leveren en de koper geen nieuwe leveringsdatum aanbiedt, heeft Grande Cure het recht om zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst zonder enige schadevergoeding te hoeven betalen. Ook in dergelijke gevallen kan de klant zich terugtrekken uit het contract.
In ieder geval accepteert het bedrijf geen bestellingen en levert het niet aan landen waar specifieke reglementaire of andere wettelijke bepalingen bestaan die de levering van goederen aan dit land verbieden of onderworpen zijn aan speciale reglementaire goedkeuringen.
Alle wijzigingen of annuleringen van bestellingen door de koper moeten schriftelijk (inclusief e-mail) gebeuren. In bepaalde gevallen behoudt Grande Cure zich het recht voor om verklaringen in een andere vorm te accepteren.
De levering wordt altijd gedaan door de medewerkers van het bedrijf of een geschikt transportbedrijf naar keuze van Grande Cure. Indien de klant de goederen niet heeft aanvaard zoals overeengekomen (vertraging van de aanvaarding), heeft Grande Cure het recht om de goederen op te slaan na vergeefse kennisgeving, waarvoor een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag in rekening wordt gebracht voor elke begonnen kalenderdag. Tegelijkertijd heeft Grande Cure het recht om aan te dringen op de nakoming van de overeenkomst of om de overeenkomst te ontbinden na het stellen van een redelijke aanvullende termijn van ten minste twee weken en de goederen elders te verkopen. De opdrachtgever wordt gefactureerd voor een eventueel tekort.
In het geval van een gebrek aan acceptatie of andere belangrijke redenen, zoals in het bijzonder faillissement van de klant of afwijzing van de opening van een insolventieprocedure wegens gebrek aan activa of schending van wettelijke bepalingen, alsmede voor verzuim van betaling, heeft Grande Cure het recht om de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft Hennep M&S het recht om een schadevergoeding van 15% van het bruto factuurbedrag te eisen, onverminderd de werkelijk geleden schade.
In geval van betalingsverzuim door de klant is Grande Cure ontheven van alle verdere uitvoerings- en leveringsverplichtingen en is zij gerechtigd om openstaande leveringen of diensten in te houden en vooruitbetalingen of garanties te eisen of de overeenkomst te ontbinden na het stellen van een redelijke termijn. Indien de klant – zonder daartoe gerechtigd te zijn – zich terugtrekt uit de overeenkomst of de opzegging ervan wenst, heeft Grande Cure de keuze om aan te dringen op de uitvoering van de overeenkomst of in te stemmen met de opzegging van de overeenkomst; in het laatste geval is de klant verplicht tot betaling van een vaste schadevergoeding ter hoogte van 15% van het bruto afrekening bedrag of de daadwerkelijk geleden schade, zulks naar keuze van Grande Cure
Douanerechten met betrekking tot zendingen buiten de grenzen van de EU moeten met de bevoegde douaneautoriteiten worden opgehelderd.

 

Overdracht van risico’s

In geval van zelfafname van de goederen door de koper gaat het voordeel en het risico uiterlijk bij de overhandiging na betaling over op de koper.
In geval van levering bepaalt Grande Cure het type transport en de transportroute. In geval van levering gaat het gebruik en risico pas over op de koper bij aflevering van de goederen door de vervoerder aan de koper.

 

Recht op ontbinding van de consument

Indien de klant een consument is in de zin van de Nederlandse wet op de consumentenbescherming (Wet op de consumentenbescherming), kan hij de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen opzeggen.
De termijn voor dit recht gaat in op de dag waarop de klant de goederen in ontvangst neemt.
Om het recht op recessie uit te oefenen, moet de klant ons Grande Cure op de Koningsweg 36, 1811LM te Alkmaar in Nederland, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om zich terug te trekken uit het betreffende contract. De klant kan, maar is niet verplicht, gebruik te maken van het volgende voorbeeldformulier voor herroeping:
Voorbeeld van een herroepingsformulier Als de klant zich uit het contract wil terugtrekken, kan hij/zij het volgende formulier invullen en naar ons toesturen:
I/Wij (*) herroepen hierbij de overeenkomst die is gesloten met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen Besteld op / Ontvangen op (*) Naam/namen van de consument / Adres van de consument / Handtekening van de consument / (alleen indien schriftelijk) Datum (*) Schrappen wat niet van toepassing is.
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de klant het bewijs levert dat hij de kennisgeving over de uitoefening van het recessierecht vóór het verstrijken van de termijn heeft verzonden.
Als de klant zich terugtrekt uit het contract, is Grande Cure verplicht om alle betalingen die hij van de klant heeft ontvangen, inclusief de verzendkosten, onverwijld en uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de terugtrekking uit het contract door de onderneming te vergoeden. Deze terugbetaling is gebaseerd op dezelfde betalingsmethode die de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden aan de klant kosten voor de terugbetaling in rekening gebracht.
Indien de klant goederen heeft ontvangen, is hij/zij verplicht deze onverwijld en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de klant de Onderneming heeft geïnformeerd over zijn/haar voornemen om het contract op te zeggen, aan de Onderneming te retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant het bewijs levert dat de goederen binnen 14 dagen zijn verzonden. De klant draagt de kosten die rechtstreeks verband houden met de terugzending van de goederen.
In geval van opzegging van het contract heeft de maatschappij het recht om de terugbetaling uit te stellen totdat de maatschappij de goederen heeft ontvangen of de klant het bewijs levert dat de goederen zijn teruggestuurd, wat altijd eerder is.
Garantie
De garantiebepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn in principe van toepassing op alle goederen van de onderneming (24 maanden na ontvangst van de goederen), met inachtneming van de volgende bepalingen.

Verplichtingen, zoals de bruikbaarheid of bijzondere kenmerken van de goederen, of verklaringen van de werknemers van Verplichtingen, zoals de bruikbaarheid of bijzondere kenmerken van de goederen, of verklaringen van de werknemers van Grande Cure, zijn niet bindend en vormen geen uitdrukkelijke verzekering van bepaalde kenmerken.
Garantieclaims zijn afhankelijk van het feit dat gebreken onmiddellijk bij Grande Cure worden gemeld, namelijk herkenbare gebreken onmiddellijk na aanvaarding, verborgen gebreken na ontdekking, en bij de presentatie van de goederen en de originele factuur.
Een garantieclaim is in ieder geval beperkt tot de aankoopprijs van de geleverde en defecte goederen.
Grande Cure zal haar garantieverplichtingen naar eigen inzicht nakomen door het leveren van goederen zonder gebreken, het verbeteren, het leveren van de gebrekkige hoeveelheden of het ontbinden van de overeenkomst (d.w.z. het terugbetalen van de koopprijs) binnen een redelijke termijn.
Bij transacties met consumenten zoals gedefinieerd door de Nederlandse wet op de consumentenbescherming (consumentenbescherming) kan de klant in plaats van de bepalingen van paragraaf 8.2. tot en met 8.5. in geval van een gebrek, verbetering, omruiling van de goederen, een redelijke prijsverlaging of een omrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen eisen.
Om redenen van smaak, commercieel regelmatige of kleine afwijkingen van de kwaliteit, hoeveelheid, kleur, grootte, gewicht, uitrusting of ontwerp, die technisch veroorzaakt zijn, vormen geen gebrek in de garantie en voldoen ze niet aan de overeenkomst. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat de producten van de onderneming natuurlijke producten zijn die onvermijdelijk van partij tot partij kunnen veranderen in geur, uiterlijk en samenstelling.
Grande Cure is niet aansprakelijk voor de smaak, de kleur, het materiaal en het conformiteitspatroon of andere kenmerken van opnieuw bestelde goederen. Hetzelfde geldt voor de op basis van monsters bestelde goederen, voor zover de afwijking binnen de commerciële en technische grenzen ligt.
Na proeverij, consumptie of begin van de verwerking van de goederen is elke garantie uitgesloten.
Tenzij de wet anders voorschrijft, is elke aansprakelijkheid tot schadevergoeding in geval van gevolgschade of -verlies en elke andere schade aan of verlies van eigendommen, financiële verliezen en verliezen die door derden worden geleden, uitgesloten.
Elektronische verwerking van klantgegevens
De koper gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die in het koopcontract worden vermeld en door hem bij de registratie of bestelling worden bekendgemaakt, worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. Deze gegevens worden, voor zover nodig, gebruikt om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, de afhandeling van betalingstransacties, klantenservice en marketingdoeleinden. Bovendien gaat de klant ermee akkoord om van Grande Cure elektronische post te ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail) voor reclamedoeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken per e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Diversen

De contracttaal is Duits. Dit document is een niet-officiële vertaling van een Duits origineel en wordt alleen ter informatie verstrekt. In geval van tegenstrijdigheden of geschillen is de Duitstalige versie van dit document juridisch bindend en gezaghebbend.
Indien afzonderlijke bepalingen van het contract of deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, leidt dit niet tot de ongeldigheid van het gehele contract of van de gehele algemene voorwaarden. De overige contractuele inhoud of de overige algemene voorwaarden blijven ongewijzigd.
De plaats van uitvoering voor Grande Cure en de koper is de statutaire zetel van de Vennootschap.
Het Oostenrijkse recht is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het contract, met uitsluiting van de internationale collisieregels en met uitsluiting van het VN-verdrag inzake de verkoop van goederen.
De bevoegde rechtbank van de statutaire zetel van de vennootschap is exclusief bevoegd om te beslissen over alle geschillen die in verband met de contractuele relatie ontstaan. Dit heeft geen invloed op de verplichte rechtsgebieden voor consumenten, zijn niet bindend en vormen geen uitdrukkelijke verzekering van bepaalde kenmerken.